Irish

Gaeilge

Ní neart go cur le chéile
Tá dearcadh dearfach i leith na Gaeilge sa scoil seo.  Déanaimid iarracht ár ndaltaí a spreagadh chun a dteanga dhúchais a labhairt.  Molaimid dóibh freastal ar Choláiste Gaeilge sa Ghaeltacht.  Cuirimid imeachtaí ar siúl i rith Seachtain na Gaeilge – tráth na gceist, comórtas ealáine agus mar sin de.  Tugaimid duais do dhalta seú bliana mar spreag do gach dalta.

Gaeilge an Teastais Shóisearaigh
Foramharc ar an Ábhar
Siollabas cumarsáide is ea siollabas Gaeilge an Teastais Shóisearaigh.   Is iad seo a leanas aidhmeanna ginearálta an tsiollabais:

 • Deis ar chumas cuí sa Ghaeilge a dheimhniú do gach foghlaimeoir de réir a n-acmhainne i dtreo is go mbeidh ar a gcumas páirt ghníomhach a ghlacadh sa saol dátheangach atá mar aidhm náisiúnta ag an rialtas
 • Féinmheas agus féinmhuinín na bhfoghlaimeoirí a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar thábhacht a bhféiniúlachta agus a n-oidhreachta mar Éireannaigh
 • Féinmhuinín chultúrtha neamhspleách a chothú a spreagann cruthaitheacht, fiontraíocht agus núálacht a rachaidh chun tairbhe an fhoghlaimeora agus an phobail ar ball
 • Tuiscint a chothú ar an teanga agus ar chultúr na Gaeilge mar dhlúthchuid leanúnach de stair phobal na tíre seo chomh maith le dearcadh dearfa ina leith
 • Ár n-oidhreacht teanga a chaomhnú agus a thabhairt slán do na glúnta atá le teacht.

 

 

Gaeilge na hArdteistiméireachta
Foramharc ar an Ábhar:
Is iad seo a leanas aidhmeanna ginearálta na gcúrsaí:

 • Scileanna teanga na bhfoghlaimeoirí a bhuanú, a dhoimhniú agus a fhorbairt a thuilleadh de réir a acmhainne i dtreo is go mbeidh ar a gcumas páirt ghníomhach a ghlacadh sa saol dátheangach atá mar aidhm náisiúnta ag an rialtas
 • Deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí na scileanna teanga a shealbhú agus a fhorbairt de réir a n-acmhainne
 • Léargas a thabhairt d’fhoghlaimeoirí ar shaíocht Ghaelach na hÉireann agus deiseanna a chur ar fáil dóibh é seo a bhlaiseadh tríd an teanga, an gceol, an stair agus tríd an litríocht
 • Féinmheas agus fénmhuinín na bhfoghalimeoirí a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar a bhféiniúacht agus ar a n-oidhreacht chultúrtha
 • Meon dearfa i leith na teanga a chothú agus dearcadh dearfa ar fhoghlaim teangacha a chothú sna foghlaimeoirí
 • Taitneamh agus spreagadh intleachtúil agus mothúchánach a thabhairt d’fhoghlaimeoirí
 • Foghlaimeoirí a ullmhú chun páirt a ghlacadh i saol na hoibre arb í an Ghaeilge gnáth-theanga chumarsáide na hoibre nó na gairme sin